Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją oraz w sytuacjach kryzysowych
Dodane przez dnia Listopad 18 2008 12:27:22
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją oraz w sytuacjach kryzysowych

Podstawy prawne stosowanych procedur:
* Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 1982 r. nr 35, poz. 228 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 11, poz. 109 oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą )
* Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
( Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 )
* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr
67, poz. 329 z późn. zm. )
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem
( Dz. U. nr 26, poz. 226 )
W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.


Procedury postępowania
( szkolna interwencja profilaktyczna – dot. uczniów w wieku 13 - 17 lat )

Szkolna interwencja profilaktyczna jest oparta na ścisłej współpracy z rodzicami, co jest zgodne z priorytetami ostatniej reformy oświaty.
Zadaniem wychowawcy (czy pedagoga szkolnego), prowadzącego interwencję jest udzielenie wsparcia rodzicom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
Wsparcie ze strony szkoły polega na udzieleniu odpowiednich informacji i zaproponowaniu konkretnej procedury postępowania, w atmosferze troski i zaniepokojenia o ucznia.

I. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, dyrektora szkoły.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców/ opiekunów.

- o pozostaniu ucznia w szkole, czy też przewiezieniu go do placówki służby zdrowia, bądź też przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
- w przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu – jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli – szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę Policji;


II. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

1. Zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej innych osób oraz przed ewentualnym zniszczeniem, do czasu przyjazdu Policji. Ustalić (o ile to możliwe w zakresie działań pedagogicznych), do kogo znaleziona substancja należy.
2. Powiadomić o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły i wezwać Policję.
3. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazać zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.


III. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel w obecności innej osoby ( wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu te substancje, pokazał zawartość teczki szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczycielowi nie wolno ( nie ma prawa ) samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność wyłącznie zastrzeżona dla Policji.
2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły.
3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców / opiekunów ucznia.
4. W przypadku, gdy uczeń na polecenie nauczyciela nie chce przekazać substancji, ani pokazać zawartości teczki, szkoła ( nauczyciel, dyrektor ) wzywa Policję.
5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel zabezpiecza ją
i bezzwłocznie przekazuje Policji. Ustala w jaki sposób i od kogo uczeń
nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając
dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.


IV. W przypadku, gdy nauczyciel spotka ucznia palącego papierosy na terenie szkoły toaleta, szatnia, boisko szkolne itp.)

1. Powiadamia wychowawcę/ pedagoga szkolnego.
2. Wzywa rodziców w celu zabrania dziecka do domu.
3. W dzienniku umieszcza zapis nt. zdarzenia.

Na terenie szkoły palenie papierosów jest ZABRONIONE !!!


V. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który używa alkoholu lub innych środków odurzających, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o jego demoralizacji (naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematycznie uchyla się od spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działaniach grup przestępczych ) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/ opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz – w ich obecności – z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
4. Jeśli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwania do stawiennictwa w szkole, a nadal napływają z wiarygodnych źródeł informacje o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich) Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem/psychologiem itp.) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

VI. W przypadku przemocy ( silniejszy atakuje słabszego )

1. Rozmowa z uczniami, jeśli zdarzenie było jednorazowe.
2. W przypadku ponownego zajścia – wezwanie rodziców i doprowadzenie
do konfrontacji (uczniowie – rodzice – nauczyciel).
3. Jeśli zjawisko powtarza się nadal (na terenie szkoły, poza nią, w autobusie itp.), należy powiadomić Policję.

VII. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego mającego miejsce na terenie szkoły lub poza nią, a związany był z przemocą w rodzinie, przemocą ze strony rówieśników lub osób dorosłych.


1. Nauczyciel po uzyskaniu informacji, stwierdzeniu obrażeń na ciele ucznia lub będący
na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:
- udzielenia pierwszej pomocy, bądź wezwania lekarza, ewentualnie karetki pogotowia, w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń;
- niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły, konsultacja z pedagogiem;
- powiadomienia rodziców ucznia;
- niezwłocznego wezwania Policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna
i niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia (nauczyciel nie ma prawa robić dochodzenia na własną rękę);


VIII. Agresja ucznia wobec nauczyciela

1. Podstawową zasadą obowiązującą w takich przypadkach jest to, aby nauczyciel nie nie ukrywał takich czynów popełnianych przez uczniów. Pogróżki, grożenie nauczycielom to przestępstwo, nie można ich bagatelizować.
Podstawowym krokiem, jaki powinien zrobić nauczyciel, to przekazanie informacji,
notatki ze zdarzenia dyrektorowi.
2. Na dyrektorze, który jest prawnie zobowiązany do troski o bezpieczeństwo nauczyciela, spoczywa obowiązek podjęcia kroków adekwatnych co zagrożenia (np. zawiadomienie organów policji).
3. Dyrektor wraz z nauczycielem powinien znaleźć oparcie w radzie pedagogicznej, poinformowanej o zajściu i współuczestniczącej w rozwiązaniu problemu.

IX. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom (np. stosując określone metody ewakuacji), uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać Policję - tel. 997 lub 112

X. W przypadku zachorowania dziecka w szkole, wychowawca/nauczyciel wzywa
do szkoły rodziców, a jeśli jest to niemożliwe (brak kontaktu z domem rodzinnym dziecka), wzywa lekarza bądź pogotowie ratunkowe.


XI. W przypadku ujawnienia w szkole zjawiska cyberprzemocy.

należy podjąć następujące działania:

I. Ustalić okoliczności zdarzenia.

1. Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane
i udokumentowane.
2. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel, który nie jest wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora.
3. Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie.
4. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.
5. Na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy w procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel informatyki.
II. Zabezpieczyć dowody.

1. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone
i zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.
2. Sprawdzić, czy ofiara cyberprzemocy potrafi wskazać sprawcę bądź przynajmniej ma przypuszczenie, kto może nim być.
3. Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów.
4. W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się, ustalić należy bezwzględnie skontaktować się z policją.
III. Podjąć działania wobec sprawcy cyberprzemocy.

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny pełniący w szkole rolę koordynatora działań wychowawczych wobec uczniów wymagających szczególnej uwagi powinien podjąć dalsze działania:

1. Przeprowadzić rozmowa z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu.
2. Powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nimi zachowania dziecka.
3. Objąć sprawcę opieką psychologiczno-pedagogiczną, w uzasadnionym przypadku można w toku interwencji zaproponować uczniowi (za zgodą rodziców) skierowanie do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.
IV. Podjąć działania wobec ofiary cyberprzemocy.
Umożliwić wsparcie psychiczne.

1. Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy powinien otrzymać poradę, jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania.
2. Po zakończeniu interwencji należy monitorować sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe, bądź odwetowe ze strony sprawcy.
3. Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy powinni być poinformowani
o problemie i otrzymać wsparcie i pomoc ze strony szkoły. W rozmowie z nimi pedagog lub wychowawca przedstawiają kroki, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, a także, jeśli to wskazane, zaproponować rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psychologa, pedagoga).
V. Sporządzić dokumentację z zajścia.

1. Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej •z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń.
2. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on podpisać notatkę po jej sporządzeniu.
3. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.).
Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny o sprawie w sytuacji, gdy:
1) rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania lub gdy do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka;

2) szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa
z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów.

Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.) zostają przez dyrektora szkoły bezwzględnie zgłoszone na policję.
Procedura jest wdrażana w życie w momencie oficjalnego zgłoszenia zjawiska cyberprzemocy przez jej ofiarę /w przypadku osób pełnoletnich/ lub rodzica /prawnego opiekuna/ ucznia.

Ważne telefony:

(034) 35 88 333 lub 36 68 287 – Komisariat Policji w Praszce

(034) 35 82 221 lub 35 04 403 - Komenda Powiatowa w Oleśnie
(specjalista ds. nieletnich p.Roman Jędrak )

(034) 35 95 072 – Urząd Gminy – dyżur policjanta dzielnicowego w każdy czwartek w godz. 8.00 – 10.00 oraz 13.30 – 15.00 (p. Andrzej Materak)

(034) 35 82 058 - Sąd Rejonowy ( Wydział Rodzinny i Nieletnich)


Uwaga !
* Każdą wizytę Policji w szkole zgłaszamy dyrektorowi szkoły (chyba, że są to wcześniej ustalone z nim zajęcia profilaktyczne w klasach).
* Przesłuchanie ucznia na terenie szkoły w charakterze sprawcy odbywa się zawsze
w obecności rodziców, a jeżeli jest to niemożliwe, to w obecności nauczyciela lub pedagoga szkolnego. O fakcie informujemy rodziców. Przesłuchanie w charakterze świadka może być przeprowadzone w obecności pedagoga szkolnego lub nauczyciela.